ข้อมูลนักเรียนนักศึกษา

แบบรายงานข้อมูลนักเรียน นักศึกษา ปกติ/ทวิภาคี ปีการศึกษา 2564

ประเภทวิชา    ระดับชั้น    สาขาวิชา/สาขางาน นักเรียน-นักศึกษา
ปกติ
นักเรียน-นักศึกษา
ทวิภาคี
  รวม  
 ชาย หญิง  ชาย หญิง
อุตสาหกรรม ปวช.1 ช่างยนต์ 40 3 35 3 81
  " ช่างกลโรงงาน - - 51 6 57
  " ช่างเชื่อมโลหะ - - - - -
  " ช่างไฟฟ้ากำลัง 40 3 - - 43
  " ช่างอิเล็กทรอนิกส์ 11 16 - - 27
พาณิชยกรรม " การบัญชี 3 24 - - 27
  " คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2 23 - - 25
    รวม 96 69 86 9 260
               
อุตสาหกรรม ปวช.2 ช่างยนต์ 33 1 37 1 72
  " ช่างกลโรงงาน - - 62 4 66
  " ช่างเชื่อมโลหะ - - 13 - 13
  " ช่างไฟฟ้ากำลัง 36 2 - - 38
  " ช่างอิเล็กทรอนิกส์ 18 12 - - 30
พาณิชยกรรม " การบัญชี 1 38 - - 39
  " คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 1 29 - - 30
    รวม 89 82 112 5 288
               
อุตสาหกรรม ปวช.3 ช่างยนต์ 48 - 59 - 107
  " ช่างกลโรงงาน - - 76 4 80
  " ช่างเชื่อมโลหะ - - 20 - 20
  " ช่างไฟฟ้ากำลัง 43 - - - 43
  " ช่างอิเล็กทรอนิกส์ 34 17 - - 51
พาณิชยกรรม " การบัญชี 8 46 - - 54
  " คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 4 34 - - 38
    รวม 137 97 155 4 393
               
ประเภทวิชา ระดับชั้น สาขาวิชา/สาขางาน นักเรียน-นักศึกษา
ปกติ
นักเรียน-นักศึกษา
ทวิภาคี
รวม
ชาย หญิง ชาย หญิง
อุตสาหกรรม ปวส.1 เทคนิคเครื่องกล/เทคนิคยานยนต์ - - 49 2 51
  " เทคนิคเครื่องกล/เทคนิคซ่อมตัวถังและสีรถยนต์ - - 3 - 3
  " เทคนิคการผลิต/เครื่องมือกล - - 39 5 44
  " เทคนิคโลหะ/ตรวจสอบและทดสอบงานเชื่อม - - 11 - 11
  " ไฟฟ้า/ไฟฟ้ากำลัง - - 45 - 45
  " อิเล็กทรอนิกส์/อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม - - 19 14 33
  " เทคนิคควบคุมและซ่อมบำรุงระบบขนส่งทางราง - - 10 1 11
บริหารธุรกิจ " การบัญชี - - 1 36 37
  " คอมพิวเตอร์ธุรกิจ - - 7 9 16
    รวม 0 0 184 67 251
               
อุตสาหกรรม ปวส.2 เทคนิคเครื่องกล/เทคนิคยานยนต์ - - 55 8 63
  " เทคนิคเครื่องกล/เทคนิคซ่อมตัวถังและสีรถยนต์ - - 10 1 11
  " เทคนิคการผลิต/เครื่องมือกล - - 49 2 51
  " เทคนิคโลหะ/ตรวจสอบและทดสอบงานเชื่อม - - 5 - 5
  " ไฟฟ้า/ไฟฟ้ากำลัง - - 66 4 70
  " อิเล็กทรอนิกส์/อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม - - 29 7 36
  " เทคนิคควบคุมและซ่อมบำรุงระบบขนส่งทางราง - - 23 - 23
บริหารธุรกิจ " การบัญชี - - 4 51 55
  " คอมพิวเตอร์ธุรกิจ - - 11 31 42
    รวม 0 0 252 104 356

แบบรายงานข้อมูลนักเรียน นักศึกษา ปกติ/ทวิภาคี ปีการศึกษา 2564 (รวม)

ระดับชั้น ชาย หญิง รวม
ปวช.1 182 78 260
ปวช.2 201 87 288
ปวช.3 292 101 393
รวม 675 266 941
ปวส.1 184 67 251
ปวส.2 252 104 356
รวม 436 171 607
รวมทั้งหมด 1111 437 1548
 

แบบรายงานข้อมูลนักเรียน นักศึกษา ปกติ/ทวิภาคี ปีการศึกษา 2563

ประเภทวิชา    ระดับชั้น    สาขาวิชา/สาขางาน นักเรียน-นักศึกษา
ปกติ
นักเรียน-นักศึกษา
ทวิภาคี
  รวม  
 ชาย หญิง  ชาย หญิง
อุตสาหกรรม ปวช.1 ช่างยนต์ 36 3 46 1 86
  " ช่างกลโรงงาน - - 75 7 82
  " ช่างเชื่อมโลหะ - - 14 1 15
  " ช่างไฟฟ้ากำลัง 41 4 - - 45
  " ช่างอิเล็กทรอนิกส์ 19 20 - - 39
พาณิชยกรรม " การบัญชี 1 46 - - 47
  " คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 4 38 - - 42
    รวม 101 111 135 9 356
               
อุตสาหกรรม ปวช.2 ช่างยนต์ 19 - 36 - 55
  " ช่างกลโรงงาน - - 50 4 54
  " ช่างเชื่อมโลหะ - - 7 - 7
  " ช่างไฟฟ้ากำลัง 29 1 - - 30
  " ช่างอิเล็กทรอนิกส์ 20 11 - - 31
พาณิชยกรรม " การบัญชี 3 28 - - 31
  " คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2 18 - - 20
    รวม 73 58 93 4 228
               
อุตสาหกรรม ปวช.3 ช่างยนต์ 54 1 40 2 97
  " ช่างกลโรงงาน - - 61 - 61
  " ช่างเชื่อมโลหะ - - 24 - 24
  " ช่างไฟฟ้ากำลัง 43 2 - - 45
  " ช่างอิเล็กทรอนิกส์ 32 13 - - 45
พาณิชยกรรม " การบัญชี 6 43 - - 49
  " คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 7 23 - - 30
    รวม 142 82 125 2 351
               
ประเภทวิชา ระดับชั้น สาขาวิชา/สาขางาน นักเรียน-นักศึกษา
ปกติ
นักเรียน-นักศึกษา
ทวิภาคี
รวม
ชาย หญิง ชาย หญิง
อุตสาหกรรม ปวส.1 เทคนิคเครื่องกล/เทคนิคยานยนต์ - - 48 4 52
  " เทคนิคเครื่องกล/เทคนิคซ่อมตัวถังและสีรถยนต์ - - 1 3 4
  " เทคนิคการผลิต/เครื่องมือกล - - 45 2 47
  " เทคนิคโลหะ/ตรวจสอบและทดสอบงานเชื่อม - - 5 - 5
  " ไฟฟ้า/ไฟฟ้ากำลัง - - 47 6 53
  " อิเล็กทรอนิกส์/อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม - - 17 6 23
  " เทคนิคควบคุมและซ่อมบำรุงระบบขนส่งทางราง - - 17 2 19
บริหารธุรกิจ " การบัญชี - - 4 40 44
  " คอมพิวเตอร์ธุรกิจ - - 10 25 35
    รวม 0 0 194 88 282
               
อุตสาหกรรม ปวส.2 เทคนิคเครื่องกล/เทคนิคยานยนต์ - - 39 - 39
  " เทคนิคเครื่องกล/เทคนิคซ่อมตัวถังและสีรถยนต์ - - 11 - 11
  " เทคนิคการผลิต/เครื่องมือกล - - 51 2 53
  " เทคนิคโลหะ/ตรวจสอบและทดสอบงานเชื่อม - - 3 - 3
  " ไฟฟ้า/ไฟฟ้ากำลัง - - 49 3 52
  " อิเล็กทรอนิกส์/อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม - - 24 11 35
  " เทคนิคควบคุมและซ่อมบำรุงระบบขนส่งทางราง - - 21 1 22
บริหารธุรกิจ " การบัญชี - - 2 39 41
  " คอมพิวเตอร์ธุรกิจ - - 7 23 30
    รวม 0 0 207 79 286

แบบรายงานข้อมูลนักเรียน นักศึกษา ปกติ/ทวิภาคี ปีการศึกษา 2563 (รวม)

ระดับชั้น ชาย หญิง รวม
ปวช.1 236 120 356
ปวช.2 166 62 228
ปวช.3 267 84 351
รวม 669 266 935
ปวส.1 194 88 282
ปวส.2 207 79 286
รวม 401 167 568
รวมทั้งหมด 1070 433 1503แบบรายงานข้อมูลนักเรียน นักศึกษา ปกติ/ทวิภาคี ปีการศึกษา 2562

ประเภทวิชา    ระดับชั้น    สาขาวิชา/สาขางาน นักเรียน-นักศึกษา
ปกติ
นักเรียน-นักศึกษา
ทวิภาคี
  รวม  
 ชาย หญิง  ชาย หญิง
อุตสาหกรรม ปวช.1 ช่างยนต์ 20 - 40 - 60
  " ช่างกลโรงงาน - - 50 3 53
  " ช่างเชื่อมโลหะ - - 10 - 10
  " ช่างไฟฟ้ากำลัง 35 3 - - 38
  " ช่างอิเล็กทรอนิกส์ 23 18 - - 41
พาณิชยกรรม " การบัญชี 3 33 - - 36
  " คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2 23 - - 25
    รวม 83 77 100 3 263
               
อุตสาหกรรม ปวช.2 ช่างยนต์ 35 - 40 - 75
  " ช่างกลโรงงาน - - 56 - 56
  " ช่างเชื่อมโลหะ - - 22 - 22
  " ช่างไฟฟ้ากำลัง 36 2 - - 38
  " ช่างอิเล็กทรอนิกส์ 27 9 - - 36
พาณิชยกรรม " การบัญชี 4 37 - - 41
  " คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 4 10 - - 14
    รวม 106 58 118 0 282
               
อุตสาหกรรม ปวช.3 ช่างยนต์ 48 - 80 - 128
  " ช่างกลโรงงาน - - 48 - 48
  " ช่างเชื่อมโลหะ - - 13 - 13
  " ช่างไฟฟ้ากำลัง 56 3 - - 59
  " ช่างอิเล็กทรอนิกส์ 44 8 - - 52
พาณิชยกรรม " การบัญชี 7 50 - - 57
  " คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 13 73 - - 86
    รวม 168 134 141 0 443
               
ประเภทวิชา ระดับชั้น สาขาวิชา/สาขางาน นักเรียน-นักศึกษา
ปกติ
นักเรียน-นักศึกษา
ทวิภาคี
รวม
ชาย หญิง ชาย หญิง
อุตสาหกรรม ปวส.1 เทคนิคเครื่องกล/เทคนิคยานยนต์ - - 27 - 27
  " เทคนิคเครื่องกล/เทคนิคซ่อมตัวถังและสีรถยนต์ - - 6 - 6
  " เทคนิคการผลิต/เครื่องมือกล - - 41 - 41
  " เทคนิคโลหะ/ตรวจสอบและทดสอบงานเชื่อม - - 4 - 4
  " ไฟฟ้า/ไฟฟ้ากำลัง - - 29 2 31
  " อิเล็กทรอนิกส์/อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม - - 15 6 21
  " เทคนิคควบคุมและซ่อมบำรุงระบบขนส่งทางราง - - 17 - 17
บริหารธุรกิจ " การบัญชี - - 2 33 35
  " คอมพิวเตอร์ธุรกิจ - - 7 14 21
    รวม 0 0 148 55 203
               
อุตสาหกรรม ปวส.2 เทคนิคเครื่องกล/เทคนิคยานยนต์ - - 39 - 39
  " เทคนิคเครื่องกล/เทคนิคซ่อมตัวถังและสีรถยนต์ - - 16 - 16
  " เทคนิคการผลิต/เครื่องมือกล - - 50 - 50
  " เทคนิคโลหะ/ตรวจสอบและทดสอบงานเชื่อม - - 5 - 5
  " ไฟฟ้า/ไฟฟ้ากำลัง - - 60 5 65
  " อิเล็กทรอนิกส์/อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม - - 25 10 35
  " เทคนิคควบคุมและซ่อมบำรุงระบบขนส่งทางราง - - 40 - 40
บริหารธุรกิจ " การบัญชี - - 2 56 58
  " คอมพิวเตอร์ธุรกิจ - - 8 43 51
    รวม 0 0 245 114 359

แบบรายงานข้อมูลนักเรียน นักศึกษา ปกติ/ทวิภาคี ปีการศึกษา 2562 (รวม)

ระดับชั้น ชาย หญิง รวม
ปวช.1 183 80 263
ปวช.2 224 58 282
ปวช.3 309 134 443
รวม 716 272 988
ปวส.1 148 55 203
ปวส.2 245 114 359
รวม 393 169 562
รวมทั้งหมด 1109 441 1550