ข้อมูลครุภัณฑ์

ข้อมูลครุภัณฑ์ วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม
 
                                          แผนกวิชาช่างยนต์    ฝ่ายบริหารทรัพยากรทั่วไป 
                                          แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง    ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
                                          แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์    ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา           
                                          แผนกวิชาช่างกลโรงงาน    ฝ่ายวิชาการ 
                                          แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน   
                                          แผนกวิชาการบัญชี   
                                          แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ   
                                          แผนกวิชาสามัญ สัมพันธ์   
                                          แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ