ครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการระบบนิวเมติกส์, ไฮดรอลกส์ และเซนเซอร์พร้อมชุดฝึก PLC แบบ OPEN CORE จำนวน ๑ ชุด